Newyddion

Côr y Gleision yn fuddugol yn Eisteddfod y Cymoedd

img_1562Nos Wener y 4ydd o Dachwedd llwyddodd Côr y Gleision i sicrhau’r wobr gyntaf yng nghystadleuaeth y Côr Agored yn Eisteddfod y Cymoedd drwy guro Côr Godre’r Garth a ddaeth yn ail, a Bechgyn Bro Taf a Chôr Cwm Ni a ddaeth yn gydradd drydydd. Beirniaid y gystadleuaeth oedd Eleri Roberts, Arweinyddes Côr Heol y March a Meinir Richards, Arweinyddes Côr Cymysg Llanddarog.

Hwn oedd degfed blwyddyn Eisteddfod y Cymoedd a sefydlwyd i ddathlu Cymreictod yng Nghwm Rhymni a chynhaliwyd yr Eisteddfod yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Caerffili.

‘Dw i mor browd o’r Côr yn ennill y gystadleuaeth yn erbyn corau o safon’ meddai Richard Vaughan, arweinydd y côr ‘A dw i’n falch gaethon ni’r cyfle i fynd i gefnogi’r Eisteddfod yma sy’n parhau i ddatblygu bob blwyddyn a meithrin talent newydd yn y Cwm’

Bydd y côr nawr yn paratoi ar gyfer eu Cyngerdd Nadolig blynyddol a fydd yn cael ei gynnal yn St Peter’s Church, Y Rhath, Caerdydd ar ddydd Iau 22 Rhagfyr am 7:30.

Aelodau Côr y Gleision yn rhedeg Hanner Marathon Caerdydd

img_1389Ar dechrau fis Hydref llwyddodd nifer o aelodau Côr y Gleision i gwblhau Hanner Marathon Caerdydd. Roed nifer o’r aelodau wnaeth gymryd rhan wedi rhedeg hanner marathon yn y gorffennol ond cofrestrodd grŵp o aelodau, yn cynnwys y cyfeilydd Rhiannon Pritchard, i fod yn rhan o gyfres ‘Alfie’s Angels’ ar BBC Cymru sef y gyfres ble roedd Gareth Thomas cyn gapten rygbi Cymru a’r Llewod yn hyfforddi grŵp o bobl oedd erioed wedi cwblhau hanner marathon o’r blaen.

img_1388‘Roedd e’n brofiad gwych, nes i erioed feddwl y baswn i’n gallu rhedeg mor bell, gaethon ni lot o sbort ond o’n i’n rili hapus i gyrraedd y diwedd’ meddai Rhiannon Pritchard

Llwyddwyd i godi £4,500 i elusennau gwahanol yn cynnwys Beating Bowel Cancer, Cancer Research UK, Ochre (codi ymwybyddiaeth o ganser oesoffagaidd) a Muscular Dystrophy

Llongyfarchiadau i bawb gymerodd rhan.

Taith Côr y Gleision i Wlad Belg

choir-tourAr ddiwedd mis Awst 2016 teithiodd Côr y Gleision i Wlad Belg fel rhan o’i dathliadau deng mlwyddiant i gynnal nifer o gyngherddau yn Ghent, Bruges a pherfformio yn seremoni’r Last Post yn Menin Gate. Roedd yn gyfle hefyd i’r côr i ymweld â lleoliadau y rhyfel byd cyntaf fel rhan o ddigwyddiadau i gofio 100 mlynedd ers y rhyfel.

Roedd y daith yn rhan o gyfres o ddigwyddiadau gwahanol i ddathlu deng mlynedd y côr sydd wedi cynnwys cyngerdd mawreddog yn Eglwys Gadeiriol Llandaf nol ym mis Gorffennaf.

‘Roedd hi’n fraint ac anrhydedd perfformio yn y lleoliadau godidog yma, roedd ymateb y gynulleidfa yn wych ac roedd pawb wedi mwynhau’ meddai Richard Vaughan Cyfarwyddwr Cerdd y Côr

Cyfansoddodd yr arweinydd ddarn o gerddoriaeth ar eiriau ‘Rhyfel’ gan Hedd Wyn sef y prifardd fu farw yn y rhyfel yn arbennig ar gyfer y daith ac roedd canu’r gân yn y cynherddau yn brofiad emosiynnol iawn i’r aelodau â’r arweinydd a chafodd y côr gyfle hefyd i berfformio’r darn o flaen bedd Hedd Wyn

Yn ogystal â hyn roedd digon o gyfle i’ côr i fwynhau a chrwydro’r dinasoedd i goroni’r digwyddiadau dathlu deg mlynedd Côr y Gleision.

Cyngerdd Dathlu Deg Côr y Gleision

cyngerdd-degAr nos Sadwrn 23 Gorffennaf 2016 cynhaliodd Côr y Gleision eu cyngerdd dathlu deg yn Eglwys Gadeiriol Llandaf. Roedd y côr yn rhannu llwyfan gyda cherddorfa’r British Sinfonietta yn ogystal â’r unawdwyr Rhodri Prys Jones a Katy Treharne (‘Christine’ Phantom of the Opera on the West End) a Llywydd y Noson oedd y cyflwynydd BBC Iwan Griffiths. Perfformiodd y côr nifer o’i caneuon poblogaidd dros y ddeng mlynedd diwethaf i gyfeiliant y gerddorfa yn ogystal â hen ffefrynnau o’r gyfres Codi Canu.

‘Roedd y gyngerdd yn crynhoi deng mlynedd o waith i ni fel côr’ meddai Richard Vaughan Cyfarwyddwr Cerdd y côr ers pum mlynedd ‘Y gobaith oedd i ddangos sut rydym ni wedi datblygu fel côr ers cyfres cyntaf Codi Canu ac yn parhau i fynd o nerth i nerth’

‘Roedd e jest yn brofiad ffantastic i ganu mewn lle mor wych, roedd cyfeiliant y gerddorfa a’r lleoliad yn dod â’r gerddoriaeth yn fyw ac roedd y swn yn gan gwaith gwell’ meddai Gwenno Williams sydd wedi bod yn aelod o’r côr ers y cychwyn cyntaf a chyn-gadeirydd y côr.

Bydd y côr yn parhau eu dathliadau deng mlwyddiant gyda thrip i wlad Belg i gynnal cyngherddau mawrweddol yn Bruges a Ghent yn ogystal â pherfformio yn seremoni’r ‘Last Post’ yn Menin Gate yn Ypres.

Llwyddiant yn Cheltenham

Cheltenham2- new.jpgLlwyddodd Côr y Gleision i ennill y wobr gyntaf yn y categori Côr Gwerin yn y Cheltenham Festival of Performing Arts ar ddydd Sadwrn y 14eg o Fai 2016.

Mae’r côr wedi cystadlu yn yr ŵyl nifer o weithiau dros y blynyddoedd diwethaf a’r flwyddyn hon roedd tri chôr o Gymru yn cystadlu gan gynnwys Cantorion Ardwyn Caerdydd a Chôr Bro Meirion.

Llwyddodd Côr Ardwyn Caerdydd i ennill y categori Côr Cysegredig.

Llongyfarchiadau i’r corau i gyd gafodd lwyddiant yn yr Ŵyl

Côr y Gleision yn Dathlu Dengmlwyddiant

Oriel1

Mae Côr y Gleision yn dathlu dengmlwyddiant y flwyddyn hon ers ei ffurfio fel rhan o’r gyfres Codi Canu ar S4C. I ddathlu’r garreg fillitir hon yn hanes y côr bydd y côr yn cynnal cyngerdd farwreddog yn Eglwys Gadeiriol Llandaf gyda cherddorfa’r British Sinfonieta. Bydd yn gyngerdd yn cynnwys rhai o ffefrynnau’r côr dros y blynyddoedd yn ogystal â nifer o ganeuon wedi eu cyfeilio i gan y gerddorfa. Yn ogystal a hyn, bydd y côr yn ymweld â Gwlad Belg yn yr Haf fel rhan o’i dathliadau ac yn cael cyfle i ganu yn Menin Gate fel rhan o ddigwyddiadau i gofio 100 mlynedd ers y Rhyfel Byd Cyntaf

I archebu tocynnau ar gyfer Cyngerdd Dengmlwyddiant y côr, cysylltwch â membershipcorygleision@gmail.com