Newyddion

Côr y Gleision yn fyw o Ganada

Rydym yn edrych ymlaen at deithio i Ganada yn hwyrach ym mis Ebrill i gymryd rhan yng Ngŵyl Gymraeg Ontario yn Kingston. Bydd y brif gyngerdd yn cael ei gynnal yn y Spire (gynt y Sydenham United Church) am 8yh ar ddydd Sadwrn 28 Ebrill. Am fwy o wybodaeth a thocynnau, ewch i dudalen Facebook yr Ŵyl neu i wefan yr Ŵyl

Bydd yn benwythnos llawn o hwyl a diwylliant Cymraeg gan gynnwys noson o hwyl gyda’r Noson Lawen ar nos Wener. Ar ôl cyngerdd nos Sadwrn, byddwn yn arwain yr Emynau Cymraeg yn y Gymanfa Ganu ar y dydd Sul, nid unwaith, ond ddwywaith, Bydd yn benwythnos arbennig iawn ac rydym yn falch o gael gwahoddiad. Dewch i’n gweld ac i ymuno yn yr emynau Cymraeg ar ddydd Sul. Gawn ni godi’r to! Dan ni methu aros i gwrdd â’r bobl yn Ontario sydd wedi bod yn gweithio’r galed iawn yn trefnu Gŵyl rhif 57.

Byddwn hefyd yn perfformio mewn cyngerdd yn Peterborough, Ontario ar nos Lun 23 Ebrill yn y Selwyn Outreach Centre am 7yh mewn cyngerdd gala i godi arian tuag at y Abbeyfield House Society yn Lakefield. Gellir prynu tocynnau ar y drws neu o flaen llaw. Mae mwy o wybodaeth ar eu tudalen Facebook

Ar ddydd Mercher 25 Ebrill, byddwn yn perfformio mewn cyngerdd codi arian yn y Beacon Church yn Beaverton am 7yh, felly mae gennym ni raglen lawn i edrych ymlaen ar ei gyfer. Pan na fyddwn yn perfformio, edrychwch allan am luniau ohonom mewn ardaloedd adnabyddus yng Nghanada. Dan ni methu aros i grwydro’r ardal yma o Ontario a chwrdd â’r bobl sydd wedi ein helpu i gyrraedd

Diolch o Galon

Archebwch docynnau yma

Canu Tîm Rygbi Cymru i Fuddugoliaeth

Bydd Côr y Gleision yn perfformio yn Stadiwm Principality cyn y ddwy gêm olaf gartref Pencampwriaeth y Chwe Gwlad y flwyddyn hon. Wedi dechrau llwyddiannus i dîm rygbi Cymru yn erbyn yr Alban mae’r Côr yn hoffi meddwl eu bod wedi chware rhan yn y fuddugoliaeth drwy ganu yn y ‘Fan Zone’ yn Stadiwm Principality cyn y gêm yn erbyn yr Alban. Gyda pherfformiadau o Calon Lân a Cwm Rhondda i floeddiadau Sosban Fach a Delilah, pa ffordd well o fynd i ysbryd y gêm, ac mae mwy i ddod. Bydd y côr yn canu’r anthemau ar y cae gyda’r timoedd cyn y gêm yn erbyn yr Eidal ac wedyn yn dychwelyd i’r ‘Fan Zone’ i ddiddanu’r dorf yn y gêm yn erbyn Ffrainc.

“Mae’n gyfle gwych i ni” meddai Richard Vaughan, Cyfarwyddwr Cerdd y côr. “Ma fe wastad yn grêt i berfformio i dorf rygbi, mae’n lot o hwyl ac mae’r gynulleidfa yn gwbod rhan fwyaf o’r caneuon ac yn ymuno mewn gyda ni”

Yn ystod Cwpan Rygbi’r Byd yn 2015, roedd y côr yn perfformio’n aml yn y ‘Fan Zone’ ar Barc yr Arfau ac o gwmpas y ddinas yn cynnwys perfformiad i dorf o dros 10,000 cyn y gêm dyngedfenol yn erbyn Lloegr. Mae’r côr hefyd yn perfformio’n gyson ym Mharc yr Arfau yn gemau cartref y Gleision.

Diolch yn Fawr

Diolch o galon i bawb ddaeth i’n cefnogi ni yn ein cyngerdd nadolig neithiwr: yr unawdwyr Luke McCall a Non Parry, Welsh Session Orchestra, y tîm technegol, y trefnydd, Capel Tabernacl a phawb ddaeth i’n gwylio.

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth parhaus yn 2017. Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda gan bawb yn y Côr 🎼🎄

Cyngerdd Ty-Rhos yn codi £1623 i Parkinsons UK

Roedd y côr yn falch o dderbyn gwahoddiad unwaith eto yng nghapel hardd Tŷ-Rhos yn Sir Benfro gydag Eleri ac Aled Edwards, Llanymddyfri mewn cyngerdd a drefnwyd gan gymuned y capel yn gynnar ym mis Gorffennaf i godi arian i gangen leol Parkinsons UK.

 

 

 

 

 

 

 

Mae’r capel yn sefyll wrth ymyl pentref Tŷ-Rhos ar ael y bryn gyda’i golygfeydd godidog ar hyd y ffermdir gyfagods. Roedd hi werth y daith o Gaerdydd, nid yn unig i weld y machlud haul gogneddus oedd yno i groesawi’r côr ond ar gyfer y te Capel moethus a ddarparwyd yn hael gan gymdogaeth y capel i ddilyn y gyngerdd.

 

 

 

 

 

 

 

Perfformiodd y côr raglen amrywiol i’r gynulleidfa a lenwodd y capel hardd i fyny ac i lawr grisiau. Braint ac anrhydedd ydoedd i berfformio gydag Eleri ac Aled, unawdwyr enwog a dawnus.

Roedd y côr yn falch o glywed gan Bwyllgor Codi Arian y Capel fod y gyngerdd wedi codi £1623 i gangen leol yr elusen Parkinsons UK. Da iawn i bawb wnaeth gymryd rhan! Gobeithio y gallwn ddychwelyd i Tŷ-Rhos i berfformio yn fuan

 

Arweinydd yn rownd derfynol Cân i Gymru

Mae Richard Vaughan, Arweinydd y Côr wedi llwyddo i gyrraedd rownd derfynnol Cân i Gymru 2017 ar ôl iddo cyd-gyfansoddi’r gân “Fy Nghariad Olaf I” gydag Andy Park.

Mae’r gystadleuaeth hon wedi cael ei ddarlledu ers dros 40 o flynyddoedd ac wedi creu clasuron Cymraeg fel “Y Cwm” gan Huw Chiswell a “Gwlad yr Rasta Gwyn” gan Sobin a’r Smaeiliaid.

“Mae’n anrhydedd i mi fel cerddor i gyrraedd y ffeinal, dw i wedi bod yn cyfansoddi gweithiau clasurol corawl ers blynyddoedd ac mae’n braf iawn cael arbrofi a sgwennu mewn arddulliau arall. Yn ogystal, mae’n braf cael hybu a meithrin talent ifanc a dwi wrth fy modd mai Caitlin Mckee fydd yn canu’r gan.” meddai Richard Vaughan

Bydd y gystadleuaeth yn cael ei ddarlledu’n fyw ar S4C ar nos Sadwrn y 11eg o Fawrth am 20:25 ble bydd cyfle i bobl bleidleisio i ddewis y gân fuddugol.

I bleidleisio dros “Fy Nghariad Olaf I” ar y noson, ffoniwch 0900 9510 110
25c yw cost yr alwad o linell BT. Gall y gost amrywio rhwng cyflenwyr a bydd yn sylwedol uwch o ffonau symudol. Peidiwch â ffonio cyn i’r llinellau agor gan na fydd eich pleidlais yn cyfri. (Bydd dim tâl am yr alwad cyn i’r llinellau agor.)

Mwy o wybodaeth i ddod trwy ddilyn #fynghariadolafi a @CorYGleision

Cyngerdd Nadolig Côr y Gleision yn codi dros £2000 i elusen Maggie’s

I gloi dathliadau Côr y Gleision yn 10 mlwydd oed, cynnhaliwyd ein cyngerdd Nadolig yn Eglwys Saint Pedr y Rhath ar yr 22ain o Ragfyr.

Yn dilyn yr arfer, cefnogwyd yr un elusen â chlwb rygbi Gleision Caerdydd, sef Maggie’s; canolfan sy’n darparu cymorth ymarferol ac emosiynol i’r rhai sy’n dioddef o ganser, gan gynnwys eu teuluoedd hefyd.

Clywsom ddisgrifiad teimladol iawn gan Geraint Talfan Davies OBE o’r gwaith da a wneir gan yr elusen, ac felly roedd yn arbennig ein bod wedi llwyddo i godi dros £2000. Rhaid cydnabod ein diolchgarwch dros haelioni’r gynulleidfa yn ogystal â Father Tony Furlong.

Heb os, un o uchafbwyntiau’r perfformiad oedd canu am y tro cyntaf ‘Cysga’n Dawel’, a ysgrifennwyd gan ein arweinydd Richard Vaughan i un o aelodau’r côr, Ffion Wynn Watkins, ar enedigaeth ei mab, gan gynnwys unawd wrth Ffion ei hun.

Mae’r côr yn awr yn edrych ymlaen at flwyddyn arall o gystadlu a pherformio.

Côr y Gleision yn fuddugol yn Eisteddfod y Cymoedd

img_1562Nos Wener y 4ydd o Dachwedd llwyddodd Côr y Gleision i sicrhau’r wobr gyntaf yng nghystadleuaeth y Côr Agored yn Eisteddfod y Cymoedd drwy guro Côr Godre’r Garth a ddaeth yn ail, a Bechgyn Bro Taf a Chôr Cwm Ni a ddaeth yn gydradd drydydd. Beirniaid y gystadleuaeth oedd Eleri Roberts, Arweinyddes Côr Heol y March a Meinir Richards, Arweinyddes Côr Cymysg Llanddarog.

Hwn oedd degfed blwyddyn Eisteddfod y Cymoedd a sefydlwyd i ddathlu Cymreictod yng Nghwm Rhymni a chynhaliwyd yr Eisteddfod yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Caerffili.

‘Dw i mor browd o’r Côr yn ennill y gystadleuaeth yn erbyn corau o safon’ meddai Richard Vaughan, arweinydd y côr ‘A dw i’n falch gaethon ni’r cyfle i fynd i gefnogi’r Eisteddfod yma sy’n parhau i ddatblygu bob blwyddyn a meithrin talent newydd yn y Cwm’

Bydd y côr nawr yn paratoi ar gyfer eu Cyngerdd Nadolig blynyddol a fydd yn cael ei gynnal yn St Peter’s Church, Y Rhath, Caerdydd ar ddydd Iau 22 Rhagfyr am 7:30.

Aelodau Côr y Gleision yn rhedeg Hanner Marathon Caerdydd

img_1389Ar dechrau fis Hydref llwyddodd nifer o aelodau Côr y Gleision i gwblhau Hanner Marathon Caerdydd. Roed nifer o’r aelodau wnaeth gymryd rhan wedi rhedeg hanner marathon yn y gorffennol ond cofrestrodd grŵp o aelodau, yn cynnwys y cyfeilydd Rhiannon Pritchard, i fod yn rhan o gyfres ‘Alfie’s Angels’ ar BBC Cymru sef y gyfres ble roedd Gareth Thomas cyn gapten rygbi Cymru a’r Llewod yn hyfforddi grŵp o bobl oedd erioed wedi cwblhau hanner marathon o’r blaen.

img_1388‘Roedd e’n brofiad gwych, nes i erioed feddwl y baswn i’n gallu rhedeg mor bell, gaethon ni lot o sbort ond o’n i’n rili hapus i gyrraedd y diwedd’ meddai Rhiannon Pritchard

Llwyddwyd i godi £4,500 i elusennau gwahanol yn cynnwys Beating Bowel Cancer, Cancer Research UK, Ochre (codi ymwybyddiaeth o ganser oesoffagaidd) a Muscular Dystrophy

Llongyfarchiadau i bawb gymerodd rhan.

Taith Côr y Gleision i Wlad Belg

choir-tourAr ddiwedd mis Awst 2016 teithiodd Côr y Gleision i Wlad Belg fel rhan o’i dathliadau deng mlwyddiant i gynnal nifer o gyngherddau yn Ghent, Bruges a pherfformio yn seremoni’r Last Post yn Menin Gate. Roedd yn gyfle hefyd i’r côr i ymweld â lleoliadau y rhyfel byd cyntaf fel rhan o ddigwyddiadau i gofio 100 mlynedd ers y rhyfel.

Roedd y daith yn rhan o gyfres o ddigwyddiadau gwahanol i ddathlu deng mlynedd y côr sydd wedi cynnwys cyngerdd mawreddog yn Eglwys Gadeiriol Llandaf nol ym mis Gorffennaf.

‘Roedd hi’n fraint ac anrhydedd perfformio yn y lleoliadau godidog yma, roedd ymateb y gynulleidfa yn wych ac roedd pawb wedi mwynhau’ meddai Richard Vaughan Cyfarwyddwr Cerdd y Côr

Cyfansoddodd yr arweinydd ddarn o gerddoriaeth ar eiriau ‘Rhyfel’ gan Hedd Wyn sef y prifardd fu farw yn y rhyfel yn arbennig ar gyfer y daith ac roedd canu’r gân yn y cynherddau yn brofiad emosiynnol iawn i’r aelodau â’r arweinydd a chafodd y côr gyfle hefyd i berfformio’r darn o flaen bedd Hedd Wyn

Yn ogystal â hyn roedd digon o gyfle i’ côr i fwynhau a chrwydro’r dinasoedd i goroni’r digwyddiadau dathlu deg mlynedd Côr y Gleision.