Newyddion

Canu Tîm Rygbi Cymru i Fuddugoliaeth

Bydd Côr y Gleision yn perfformio yn Stadiwm Principality cyn y ddwy gêm olaf gartref Pencampwriaeth y Chwe Gwlad y flwyddyn hon. Wedi dechrau llwyddiannus i dîm rygbi Cymru yn erbyn yr Alban mae’r Côr yn hoffi meddwl eu bod wedi chware rhan yn y fuddugoliaeth drwy ganu yn y ‘Fan Zone’ yn Stadiwm Principality cyn y gêm yn erbyn yr Alban. Gyda pherfformiadau o Calon Lân a Cwm Rhondda i floeddiadau Sosban Fach a Delilah, pa ffordd well o fynd i ysbryd y gêm, ac mae mwy i ddod. Bydd y côr yn canu’r anthemau ar y cae gyda’r timoedd cyn y gêm yn erbyn yr Eidal ac wedyn yn dychwelyd i’r ‘Fan Zone’ i ddiddanu’r dorf yn y gêm yn erbyn Ffrainc.

“Mae’n gyfle gwych i ni” meddai Richard Vaughan, Cyfarwyddwr Cerdd y côr. “Ma fe wastad yn grêt i berfformio i dorf rygbi, mae’n lot o hwyl ac mae’r gynulleidfa yn gwbod rhan fwyaf o’r caneuon ac yn ymuno mewn gyda ni”

Yn ystod Cwpan Rygbi’r Byd yn 2015, roedd y côr yn perfformio’n aml yn y ‘Fan Zone’ ar Barc yr Arfau ac o gwmpas y ddinas yn cynnwys perfformiad i dorf o dros 10,000 cyn y gêm dyngedfenol yn erbyn Lloegr. Mae’r côr hefyd yn perfformio’n gyson ym Mharc yr Arfau yn gemau cartref y Gleision.

Diolch yn Fawr

Diolch o galon i bawb ddaeth i’n cefnogi ni yn ein cyngerdd nadolig neithiwr: yr unawdwyr Luke McCall a Non Parry, Welsh Session Orchestra, y tîm technegol, y trefnydd, Capel Tabernacl a phawb ddaeth i’n gwylio.

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth parhaus yn 2017. Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda gan bawb yn y Côr 🎼🎄

Cyngerdd Ty-Rhos yn codi £1623 i Parkinsons UK

Roedd y côr yn falch o dderbyn gwahoddiad unwaith eto yng nghapel hardd Tŷ-Rhos yn Sir Benfro gydag Eleri ac Aled Edwards, Llanymddyfri mewn cyngerdd a drefnwyd gan gymuned y capel yn gynnar ym mis Gorffennaf i godi arian i gangen leol Parkinsons UK.

 

 

 

 

 

 

 

Mae’r capel yn sefyll wrth ymyl pentref Tŷ-Rhos ar ael y bryn gyda’i golygfeydd godidog ar hyd y ffermdir gyfagods. Roedd hi werth y daith o Gaerdydd, nid yn unig i weld y machlud haul gogneddus oedd yno i groesawi’r côr ond ar gyfer y te Capel moethus a ddarparwyd yn hael gan gymdogaeth y capel i ddilyn y gyngerdd.

 

 

 

 

 

 

 

Perfformiodd y côr raglen amrywiol i’r gynulleidfa a lenwodd y capel hardd i fyny ac i lawr grisiau. Braint ac anrhydedd ydoedd i berfformio gydag Eleri ac Aled, unawdwyr enwog a dawnus.

Roedd y côr yn falch o glywed gan Bwyllgor Codi Arian y Capel fod y gyngerdd wedi codi £1623 i gangen leol yr elusen Parkinsons UK. Da iawn i bawb wnaeth gymryd rhan! Gobeithio y gallwn ddychwelyd i Tŷ-Rhos i berfformio yn fuan

 

Arweinydd yn rownd derfynol Cân i Gymru

Mae Richard Vaughan, Arweinydd y Côr wedi llwyddo i gyrraedd rownd derfynnol Cân i Gymru 2017 ar ôl iddo cyd-gyfansoddi’r gân “Fy Nghariad Olaf I” gydag Andy Park.

Mae’r gystadleuaeth hon wedi cael ei ddarlledu ers dros 40 o flynyddoedd ac wedi creu clasuron Cymraeg fel “Y Cwm” gan Huw Chiswell a “Gwlad yr Rasta Gwyn” gan Sobin a’r Smaeiliaid.

“Mae’n anrhydedd i mi fel cerddor i gyrraedd y ffeinal, dw i wedi bod yn cyfansoddi gweithiau clasurol corawl ers blynyddoedd ac mae’n braf iawn cael arbrofi a sgwennu mewn arddulliau arall. Yn ogystal, mae’n braf cael hybu a meithrin talent ifanc a dwi wrth fy modd mai Caitlin Mckee fydd yn canu’r gan.” meddai Richard Vaughan

Bydd y gystadleuaeth yn cael ei ddarlledu’n fyw ar S4C ar nos Sadwrn y 11eg o Fawrth am 20:25 ble bydd cyfle i bobl bleidleisio i ddewis y gân fuddugol.

I bleidleisio dros “Fy Nghariad Olaf I” ar y noson, ffoniwch 0900 9510 110
25c yw cost yr alwad o linell BT. Gall y gost amrywio rhwng cyflenwyr a bydd yn sylwedol uwch o ffonau symudol. Peidiwch â ffonio cyn i’r llinellau agor gan na fydd eich pleidlais yn cyfri. (Bydd dim tâl am yr alwad cyn i’r llinellau agor.)

Mwy o wybodaeth i ddod trwy ddilyn #fynghariadolafi a @CorYGleision

Cyngerdd Nadolig Côr y Gleision yn codi dros £2000 i elusen Maggie’s

I gloi dathliadau Côr y Gleision yn 10 mlwydd oed, cynnhaliwyd ein cyngerdd Nadolig yn Eglwys Saint Pedr y Rhath ar yr 22ain o Ragfyr.

Yn dilyn yr arfer, cefnogwyd yr un elusen â chlwb rygbi Gleision Caerdydd, sef Maggie’s; canolfan sy’n darparu cymorth ymarferol ac emosiynol i’r rhai sy’n dioddef o ganser, gan gynnwys eu teuluoedd hefyd.

Clywsom ddisgrifiad teimladol iawn gan Geraint Talfan Davies OBE o’r gwaith da a wneir gan yr elusen, ac felly roedd yn arbennig ein bod wedi llwyddo i godi dros £2000. Rhaid cydnabod ein diolchgarwch dros haelioni’r gynulleidfa yn ogystal â Father Tony Furlong.

Heb os, un o uchafbwyntiau’r perfformiad oedd canu am y tro cyntaf ‘Cysga’n Dawel’, a ysgrifennwyd gan ein arweinydd Richard Vaughan i un o aelodau’r côr, Ffion Wynn Watkins, ar enedigaeth ei mab, gan gynnwys unawd wrth Ffion ei hun.

Mae’r côr yn awr yn edrych ymlaen at flwyddyn arall o gystadlu a pherformio.

Côr y Gleision yn fuddugol yn Eisteddfod y Cymoedd

img_1562Nos Wener y 4ydd o Dachwedd llwyddodd Côr y Gleision i sicrhau’r wobr gyntaf yng nghystadleuaeth y Côr Agored yn Eisteddfod y Cymoedd drwy guro Côr Godre’r Garth a ddaeth yn ail, a Bechgyn Bro Taf a Chôr Cwm Ni a ddaeth yn gydradd drydydd. Beirniaid y gystadleuaeth oedd Eleri Roberts, Arweinyddes Côr Heol y March a Meinir Richards, Arweinyddes Côr Cymysg Llanddarog.

Hwn oedd degfed blwyddyn Eisteddfod y Cymoedd a sefydlwyd i ddathlu Cymreictod yng Nghwm Rhymni a chynhaliwyd yr Eisteddfod yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Caerffili.

‘Dw i mor browd o’r Côr yn ennill y gystadleuaeth yn erbyn corau o safon’ meddai Richard Vaughan, arweinydd y côr ‘A dw i’n falch gaethon ni’r cyfle i fynd i gefnogi’r Eisteddfod yma sy’n parhau i ddatblygu bob blwyddyn a meithrin talent newydd yn y Cwm’

Bydd y côr nawr yn paratoi ar gyfer eu Cyngerdd Nadolig blynyddol a fydd yn cael ei gynnal yn St Peter’s Church, Y Rhath, Caerdydd ar ddydd Iau 22 Rhagfyr am 7:30.

Aelodau Côr y Gleision yn rhedeg Hanner Marathon Caerdydd

img_1389Ar dechrau fis Hydref llwyddodd nifer o aelodau Côr y Gleision i gwblhau Hanner Marathon Caerdydd. Roed nifer o’r aelodau wnaeth gymryd rhan wedi rhedeg hanner marathon yn y gorffennol ond cofrestrodd grŵp o aelodau, yn cynnwys y cyfeilydd Rhiannon Pritchard, i fod yn rhan o gyfres ‘Alfie’s Angels’ ar BBC Cymru sef y gyfres ble roedd Gareth Thomas cyn gapten rygbi Cymru a’r Llewod yn hyfforddi grŵp o bobl oedd erioed wedi cwblhau hanner marathon o’r blaen.

img_1388‘Roedd e’n brofiad gwych, nes i erioed feddwl y baswn i’n gallu rhedeg mor bell, gaethon ni lot o sbort ond o’n i’n rili hapus i gyrraedd y diwedd’ meddai Rhiannon Pritchard

Llwyddwyd i godi £4,500 i elusennau gwahanol yn cynnwys Beating Bowel Cancer, Cancer Research UK, Ochre (codi ymwybyddiaeth o ganser oesoffagaidd) a Muscular Dystrophy

Llongyfarchiadau i bawb gymerodd rhan.

Taith Côr y Gleision i Wlad Belg

choir-tourAr ddiwedd mis Awst 2016 teithiodd Côr y Gleision i Wlad Belg fel rhan o’i dathliadau deng mlwyddiant i gynnal nifer o gyngherddau yn Ghent, Bruges a pherfformio yn seremoni’r Last Post yn Menin Gate. Roedd yn gyfle hefyd i’r côr i ymweld â lleoliadau y rhyfel byd cyntaf fel rhan o ddigwyddiadau i gofio 100 mlynedd ers y rhyfel.

Roedd y daith yn rhan o gyfres o ddigwyddiadau gwahanol i ddathlu deng mlynedd y côr sydd wedi cynnwys cyngerdd mawreddog yn Eglwys Gadeiriol Llandaf nol ym mis Gorffennaf.

‘Roedd hi’n fraint ac anrhydedd perfformio yn y lleoliadau godidog yma, roedd ymateb y gynulleidfa yn wych ac roedd pawb wedi mwynhau’ meddai Richard Vaughan Cyfarwyddwr Cerdd y Côr

Cyfansoddodd yr arweinydd ddarn o gerddoriaeth ar eiriau ‘Rhyfel’ gan Hedd Wyn sef y prifardd fu farw yn y rhyfel yn arbennig ar gyfer y daith ac roedd canu’r gân yn y cynherddau yn brofiad emosiynnol iawn i’r aelodau â’r arweinydd a chafodd y côr gyfle hefyd i berfformio’r darn o flaen bedd Hedd Wyn

Yn ogystal â hyn roedd digon o gyfle i’ côr i fwynhau a chrwydro’r dinasoedd i goroni’r digwyddiadau dathlu deg mlynedd Côr y Gleision.

Cyngerdd Dathlu Deg Côr y Gleision

cyngerdd-degAr nos Sadwrn 23 Gorffennaf 2016 cynhaliodd Côr y Gleision eu cyngerdd dathlu deg yn Eglwys Gadeiriol Llandaf. Roedd y côr yn rhannu llwyfan gyda cherddorfa’r British Sinfonietta yn ogystal â’r unawdwyr Rhodri Prys Jones a Katy Treharne (‘Christine’ Phantom of the Opera on the West End) a Llywydd y Noson oedd y cyflwynydd BBC Iwan Griffiths. Perfformiodd y côr nifer o’i caneuon poblogaidd dros y ddeng mlynedd diwethaf i gyfeiliant y gerddorfa yn ogystal â hen ffefrynnau o’r gyfres Codi Canu.

‘Roedd y gyngerdd yn crynhoi deng mlynedd o waith i ni fel côr’ meddai Richard Vaughan Cyfarwyddwr Cerdd y côr ers pum mlynedd ‘Y gobaith oedd i ddangos sut rydym ni wedi datblygu fel côr ers cyfres cyntaf Codi Canu ac yn parhau i fynd o nerth i nerth’

‘Roedd e jest yn brofiad ffantastic i ganu mewn lle mor wych, roedd cyfeiliant y gerddorfa a’r lleoliad yn dod â’r gerddoriaeth yn fyw ac roedd y swn yn gan gwaith gwell’ meddai Gwenno Williams sydd wedi bod yn aelod o’r côr ers y cychwyn cyntaf a chyn-gadeirydd y côr.

Bydd y côr yn parhau eu dathliadau deng mlwyddiant gyda thrip i wlad Belg i gynnal cyngherddau mawrweddol yn Bruges a Ghent yn ogystal â pherfformio yn seremoni’r ‘Last Post’ yn Menin Gate yn Ypres.